Zákaznícky servis:

tel.: 731 974 444

tel.: 605 362 272

mail.: objednavky@game-center.cz

Pro zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Vrácení a reklamace
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 • Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Novo Parts Trade kft

Sídlo/bydliště: 1158 Budapešť, Késmárk u. 32, Maďarsko

IČO: 0109985864

DIČ: HU23944774

Sídlo slovenského provozu: Game Center s.r.o., 946 51 Nesvady, Růžová 19.

Tel.: +420605362272

Email: objednavky@game-center.cz

Provozní doba: PO-PI 09:00 – 17:00

 

 • Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit spotřebiteli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany spotřebitele neznamená přijetí nabídky.

Dodavatel zboží: Novo Parts Trade kft, 1158 Budapešť, Késmárk u. 32.

 • Doručování zboží

Prodávající dodá zboží spotřebiteli kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Spotřebitel je povinen zboží převzít a zaplatit. Spotřebiteli se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající spotřebiteli ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může spotřebitel práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li spotřebitel zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co spotřebitel prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně spotřebitele v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči spotřebiteli započíst na výtěžek prodeje.

 

 • Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@game-center.sk .
 4. V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitele zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
 6. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 • Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, zkracuje se doba poskytované záruky na dobu 12 měsíců.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 • Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 • Nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího

Při výkladu této smlouvy se za porušení smlouvy považuje případ, kdy Zákazník nepřevezme objednaný Produkt a neprojevil včas ani svůj úmysl odstoupit od smlouvy.

Při zadání objednávky v eshopu vzniká mezi Provozovatelem a Spotřebitelem (Kupujícím) elektronická kupní smlouva. Spotřebitel (kupující) je na základě této smlouvy povinen zaplatit kupní cenu, převzít věc a je povinen spolupracovat s Provozovatelem a informovat jej o všech relevantních okolnostech souvisejících s plněním smlouvy.

Pokud si Kupující objednaný Produkt nepřevezme, pak dle volby Společnosti

- vypovídá smlouvu s okamžitou platností,

- příp. se pokusí doručit Produkt i potřetí nebo počtvrté, v případě, že druhý pokus o doručení byl neúspěšný a/nebo Zákazník nespolupracoval.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymáhat výše popsané neúspěšné dodání a vrácení jako pohledávku vůči Kupujícímu.

Pokud v minulosti kupující nepřevzal objednaný Produkt (kromě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy), nebo byl-li Produkt vrácen kurýrem Provozovateli s označením, že nebyl převzat, Provozovatel může podmínit plnění objednávky podmínkou zaplacení kupní ceny a nákladů na doručení předem. Provozovatel má právo zadržet dodávku Produktu (produktů), dokud nebude přesvědčen, že cena Produktu byla úspěšně uhrazena bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány. Společnost si vyhrazuje právo na doplnění kupní ceny v případě, že cena Produktu nebyla uhrazena v plné výši.

 

 • Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

 • Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 • Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce: dobírkou v místě dodání zboží, platební kartou online, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží. Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem "akce" nebo "výprodej". Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

Online platby kreditní kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Zadané údaje o kreditní kartě jsou v naprostém bezpečí a nejsou odeslány provozovateli. Poskytovatel služeb Barion Payment Ltd. je pod dohledem Maďarské Národní Banky, licenční číslo: H-EN-I-1064/2013.

 

 • Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2017.

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Game Center s.r.o. , Růžová 19, 946 51, Nesvady, IČO: 36 811 726, DIČ: SK2022422644 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, oddíl Sro, vložka číslo 20375 / N jako provozovatel e-shopu provozovaného na internetové adrese www.game- center.sk si váží vaši důvěru a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených legislativou v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osob při zpracování osobních údajů).

Proto si vás Game Center sro jako provozovatel webových stránek www.game-center.sk (dále jen "Webové stránky") dovoluje informovat o níže popsaném zpracování vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, v případě, že využijete námi nabízené služby na Webových stránkách (dále jen "Zásady").

Obecné informace o správě sdílených údajů

Účelem těchto informací je poskytnout vám informace týkající se nakládání s osobními údaji při používání dobírkového pokladníka.

Společní správci údajů společně připravili příslušná ustanovení svých informačních dopisů pro informování dotčených stran a rozdělení jejich stávajících odpovědností bylo určeno v dohodě, které mezi sebou dosáhli.

Poskytnutí dotčených práv

Společným správcem údajů v dohodě o společném správci údajů dotčeným stranám – například jejich kontaktní osobě pro ochranu údajů, „Internetový obchod“).

V jiných ohledech mohou subjekty údajů kontaktovat kteréhokoli správce údajů v souvislosti s činnostmi spojenými se společnou správou údajů. V případě, že se dotaz dotyčné osoby týká konkrétní správy údajů jednoho ze Správců údajů, příslušný Správce údajů bude v konkrétním případě jednat ve směru dotyčné osoby.

Doplňky k informacím o správě údajů Internetového obchodu pro případy správy údajů.

Používání služby Kontrola dobírky ze strany provozovatelů údajů

Popis správy údajů: Internetový obchod hlásí úspěšnost doručení produktu zakoupeného Dotčenou osobou (objednávka přijatá/nepřijatá), jakož i pseudonym Dotčené osoby (pomocí algoritmu SHA256), kde Poskytovatel služby uchovává tyto údaje a poskytuje je manuálně nebo automaticky jiným internetovým obchodům, které službu využívají , na požádání je odešle.

Rozsah zpracovávaných údajů: e-mailová adresa Dotčené osoby, počet nákupů Dotčené osoby v Internetovém obchodě a související úspěšně doručené a neúspěšně doručené balíky.

Účel správy údajů: vyhnout se nebo minimalizovat škody potenciálně způsobené Dotčenou osobou porušením smlouvy, poskytnutím kódovaných údajů Dotčené osoby, které jsou k dispozici v Kontrole dodání, která nabízí Dotčené osobě příležitosti k využití, které závisí na skutečném přijetí předchozích objednávek (nepřijato, odmítnuto přijmout , neobjednáno Dotčenou osobou apod.).

Právní základ pro správu údajů: Na základě či. 1 písm. f) Nařízení je oprávněným zájmem Správců údajů oprávněný zájem na snižování škod způsobených porušením smluvního chování zákazníkem.

Trvání správy údajů: Správci údajů spravují tyto údaje 8 let od data sběru údajů.

Uchovávání subjektů údajů, opatření k zajištění údajů

Podle článku 24 GDPR provádějí provozovatelé přiměřená technická a organizační opatření v závislosti na povaze, rozsahu, okolnostech a účelech zpracovávání údajů, jakož i na právech a svobodách fyzických osob s cílem zajistit a prokázat, že zpracovávání osobních údajů by mělo být v souladu s GDPR. Opatření pro zabezpečení údajů společnosti Webáruház jako Správce údajů jsou uvedena v bodě 1.1 těchto informací. Opatření pro zabezpečení dat pokladny dobírky naleznete v části Bezpečnost údajů v části Informace o správě údajů služby Kontrola dobírky.

Jak funguje kontrola dobírky?

Inspektor dobírek

uchovává odeslané uživatelské návyky (výsledky objednávek), pseudonymizované e-mailové adresy (e-mailová adresa hash vytvořená pomocí SHA256), telefonní číslo a doručovací adresa,
v případě manuálních nebo automatických dotazů, které mu byly zaslány, je spojuje s údaji přijatými z jiných internetových obchodů a slouží jako odpověď.

Kontaktní údaje společnosti Utanvét Ellenőr Kft.:

sídlo: Szigligeti utce 10, 8640 Fonyód.
daňové číslo: 32393640-2-14
IČ: 14-09-320385
telefonní číslo: +36 20 923 8883
e-mailová adresa: hello@utanvet-ellenor.hu

Z důvodu oprávněného zájmu jako právního základu provozovatel připravil test hodnocení zájmu, jehož výsledky – dostupné v Internetovém obchodě – vyhodnotil správce údajů jako přiměřené oprávněnému zájmu provozovatele. Zpracování dotčených osobních údajů je nezbytné pro ochranu majetku Internetového obchodu jako Provozovatele – jako jeho oprávněný zájem – a pro ochranu souvisejících práv Dotčené osoby.

Provozovatel, který je klasifikován jako prodávající, využívá některé osobní údaje zpracovávané Dotčenou osobou, která uzavře smlouvu (kupující na webu) při využívání služby Kontrola dobírky, jejíž snížení je sníženo. Tímto způsobem můžete jako zákazník Internetového obchodu očekávat, že služba Kontrola dobírky bude splňovat tyto informace.

Zájem správců údajů, kteří chtějí chránit používáním služby Utanvét Ellenőr, je právně a společensky uznávaný zájem, jakož i jejich základní ekonomický zájem. Zpracovávání osobních údajů je omezeno na účel a Správci údajů nakládají s osobními údaji s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti s údaji, inspektor na dobírku nemá přístup k žádným dodatečným údajům shromážděným Internetovým obchodem (např. jméno dotčené osoby osoba, sortiment objednaného zboží apod.).

Správa údajů probíhá v souladu s platnou legislativou. Správce údajů během správy údajů za žádných okolností neshromažďuje speciální údaje.

Správci údajů poskytují dotyčné osobě veškerou potřebnou a očekávanou podporu při výkonu jejích práv.

V souhrnu lze dospět k závěru, že správci údajů provádějí správu údajů zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem.

 

A o čem vás budeme v těchto zásadách informovat?

Dozvíte se zejména následující informace:

 • kdo je správcem vašich osobních údajů;
 • jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • na jaké účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čehož je můžeme zpracovávat a zda je můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu;
 • po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu dalšímu mohou být vaše osobní údaje předány;
 • jaké máte práva ve vztahu k vašim osobním údajům.

 

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost best-shop a vaše osobní údaje bude zpracovávat podle níže uvedených podmínek.

 

 1. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?
 2. Osobními údaji se rozumí informace o vás, na základě kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. best-shop zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.
 3. Nejčastěji se jedná o údaje, které nám poskytnete v rámci registrace k naší službě a pro její plné využití:

- jméno a příjmení;

- e-mail;

- a další nepovinné informace, které nám sami poskytnete v rámci vašeho uživatelského profilu (např. pohlaví, země).

 1. Pokud se přihlašujete k naší službě prostřednictvím údajů třetích stran (např. Facebook), tyto aplikace nám umožňují sdílení některých vašich údajů v rozsahu jimi určeném (např. Při Facebooku se jedná o e-mail a údaje z vašeho veřejného profilu). Pro bližší informace si prosím prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.
 2. Rovněž se jedná o údaje, které získáváme, když používáte naše služby, a to:

- podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili;

- IP adresa;

- cookies;

- a případně jiný online identifikátor (např. přihlašovací údaje).

 1. Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o vás, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a světonázoru, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů , nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po vás nepožadujeme a nejste povinni jejich poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoli citlivé údaje, činíte tak dobrovolně podle vlastního uvážení.
 2. Naše Webové stránky, ani služby, které na nich poskytujeme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

 1. Na jaké účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čehož je budeme zpracovávat a můžeme je zpracovávat i bez vašeho souhlasu?
 2. Hlavními účely, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jsou:

- abyste mohli plně využívat služeb, o které jste projevili zájem (včetně informování o získaných odměnách) - jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

- abychom mohli spravovat vaše uživatelské účty - jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

- abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek (včetně doplňku do prohlížeče) a služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů - jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

 1. Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následující účely:

- zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových - jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;

- zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akciovými nabídkami - jedná se o váš e-mail;

- zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách - jedná se o váš e-mail a o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;

- ochrana našich práv - jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

- a pro statistické účely (v této souvislosti se vaše údaje obvykle agregují tak, že nelze určit vaši totožnost) - jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

 1. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat buď na základě vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Současně je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona. Konkrétně účely, pro které provádíme jednotlivé zpracování vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.
 2. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, zpracováváme je jen z těchto zákonných důvodů:

- nezbytnosti plnění smlouvy, pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně používat (do kterých jste se zaregistrovali);

- zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. ochrana našich práv, zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových, zajištění funkčnosti a bezpečnosti Webových stránek a služeb na nich poskytovaných, včetně doplňku do prohlížeče, včetně zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, pro statistické účely či k přímému marketingu);

- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

Možnost a legalitu takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme váš souhlas. Zpracování pro některé účely přímého marketingu může být založeno i na vašem souhlasu (např. Pokud naše služby plně nevyužíváte).

 1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností nebo ochrany oprávněných zájmů best-shop, ale jejich zpracování nám umožní vás blíže informovat o nabídkách pokud naše služby plně nevyužíváte, případně se zaměřit lépe na to, co vás zajímá a informovat vás o nabídkách, které jsou pro vás vhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány během platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Jedná se o:

- zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akciovými nabídkami;

- zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách.

 

 1. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizovány. Základní lhůty na zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.
 3. Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi vámi a best-shop a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (t. J. Po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté, nebo dokud ho neodvoláte.
 4. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení / odvolání souhlasu a údaje o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

 

 1. Jak vaše osobní údaje zajišťujeme a komu dalšímu mohou být vaše osobní údaje předány?
 2. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, ochrana vašich dat je naší prioritou a vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete také na vědomí, že best-shop vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, avšak best-shop nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k vašim osobním údajům a / nebo k vašemu profilu a / nebo k příslušné databázi best-shop, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti vás však ujišťujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečnostní opatření, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a které s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům best-shop a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné zacházet s vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.
 4. Vedle toho jsou vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopny zajistit odpovídající technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoli předáním vašich osobních údajů třetí osobě, s touto osobou vždy uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost best-shop. Třetími osoby, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům jsou, podle služby, kterou využíváte:

- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

- osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby o. i. pro účely dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;

- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;

- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, jejichž pro naše služby využíváme;

- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

- osoby, které jsou nebo budou majetkově propojené s best-shop.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem ve třetí zemi, t. j. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 1. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii, příslušným orgánem státní správy, soudem apod.).

 

 1. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?
 2. Velmi si vážíme vaši důvěru a klademe také nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti, dříve než přistoupíme k řešení vaší žádosti týkající se výkonu některého z vašich práv.
 3. Mezi tyto vaše práva patří zejména:

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů;

- právo na vymazání osobních údajů;

- právo na omezení zpracování osobních údajů;

- právo na přenositelnost osobních údajů;

- právo namítat proti zpracování osobních údajů;

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

- právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

 1. Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme vám níže jejich bližší vysvětlení:

- právo na přístup k osobním údajomznamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení či osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud to tak je, pak zejména na jaké účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, vymazání, omezení zpracování či právo namítat, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování av případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;

- právo na opravu osobních údajovznamená, že máte právo na opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

- právo na vymazání osobních údajů ( "právo být zapomenut") znamená, že máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazaly, zvláště pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány nezákonně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;

- právo na omezení zpracování osobních údajovznamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti vašich osobních údajů či pokud zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich vymazání budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

- právo na přenosnost osobních údajovznamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, lze údaje předat i vámi určenému správci, pokud bude řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;

- právo namítat znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů, které best-shop zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajovznamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže ..

Další informace týkající se vašich práv a podmínek k nim se vztahujícím, obsahují právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

 1. Pokud jde o stížnost proti zpracování vašich osobních údajů, tu můžete podat na kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?
 2. Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně e-mailem na objednavky @ game -center.sk.

 

 1. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách
 2. Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, jehož prostřednictvím realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies.
 3. Soubory cookies nám umožňují zajišťovat lepší provoz a fungování Webových stránek a služeb na nich poskytovaných. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
 4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleny, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách, budeme využívat i cookies, které nám umožní takové chování lépe poznat.
 5. Informujeme vás, že je možné blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče, avšak v případě takového blokování může být fungování některých nebo všech funkcí našich služeb na Webových stránkách omezeno nebo znemožněno, včetně toho, že vás nebude možné identifikovat pro účely zajištění ( zaregistrování) odměny za využívání našich služeb na Webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme.

Tyto Zásady jsou platné od 24. 5. 2018.

Vrácení a reklamace
Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Místem pro uplatnění reklamace je výhradně sídlo firmy, datem převzetí vadného zboží je datum fyzického převzetí pracovníkem firmy, nebo datum, kdy dopravce doručí zásilku na uvedenou adresu.Pokud kupující (dále jen "odběratel") zjistí závadu na zboží, na který se vztahuje záruka, doručí zboží na výše uvedenou adresu spolu s kopií dokladu o nákupu (faktury). Bez těchto dokladů nebude zboží převzato a bude vráceno na náklady odběratele zpět. Náklady na přepravu k místu reklamace hradí odběratel, dopravu zpět hradí při oprávněné reklamaci firmy Game Center s.r.o. Zboží zasílané na náklady firmy nebude přijato k reklamačnímu procesu. Oprávněné reklamace splňující výše uvedené podmínky budou zhotoveny v zákonných lhůtách. Pozáruční opravy budou uskutečněny na základě písemné objednávky. K reklamačnímu procesu nebude přijato zboží, které bude viditelně poškozeno, nevhodně zabaleno, nebo poškozeno nevhodným zacházením v rozporu s dokumentací.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené dopravou, mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelná pohroma), nepřípustným zásahem do zařízení, popřípadě jinými neodbornými zásahy. Mechanické poškození nebo změny v záručním listě provedené neoprávněnou osobou jsou důvodem pro zrušení záruky.
Všechny reklamace vyřizujeme podle platného znění Občanského zákoníku a podle platného znění o ochraně spotřebitele.Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců od prodeje spotřebiteli. Při odstranitelné vadě má kupující právo , aby byla bezplatně a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

V případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, zkracuje se doba poskytované záruky na dobu 12 měsíců.

Vrácení zásilky

Pokud nám platba za zboží delší dobu nepřijde, vyzveme kupujícího prostřednictvím mailu nebo telefonu aby si svou zásilku vyzvedl. Případně aby nás informoval, jestli zásilku přebral, či nikoliv. Pokud však kupující nestihl, nemohl zásilku převzít, kontaktuje nás a informuje o tomto problému předem. Zásilku vám na požádání pošleme opětovně. Expediční náklady budou účtovány. Prosíme zákazníky aby si na své poště kontrolovali doručení balíků. Bohužel ne vždy dostanete do schránky oznámení.
Nedoručení oznámení není ale způsobeno naší chybou.

Vrácení zboží

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@game-center.cz.

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

6. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:

· o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

· o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

· o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

· o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

· o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

· o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

· o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.)

· o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

· o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

· o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

· uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

· o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.